Regulamin wykonywania obiektywnych badań słuchu ABR / ASSR

PO CO REGULAMIN ?


W przypadku współpracującej osoby dorosłej, w zasadzie nie ma możliwości, żeby badania obiektywne się nie udały. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku noworodków, małych dzieci, osób niewspółpracujących czy też obłożnie chorych. Na potrzeby tego regulaminu takich Pacjentów będziemy nazywali "osobami NW" - niewspółpracującymi. Osoby takie mogą mieć problem z leżeniem w bezruchu, mogą mimowolnie wydawać z siebie mnóstwo dźwięków, co z kolei prowadzi do artefaktów w badaniach obiektywnych ABR/ASSR. Z tego powodu specjalista wykonujący badanie, mimo swojego doświadczenia oraz dobrej woli, nie zawsze może przeprowadzić pełne badanie, a czasami wykonanie badania nie jest możliwe w ogóle.

Chcielibyśmy, aby każdy pacjent lub jego opiekun, świadomie podejmowali decyzję o wykonaniu badań i poniesieniu kosztów z tym związanych.

Wiele uwag zawartych w regulaminie może pokrywać się z informacjami znajdującymi się na stronie www.otosonica.pl, w zakładkach dotyczących obiektywnych badań oraz w cenniku. Uważamy za stosowne podsumowanie tych informacji i zawarcie ich w prostej, przestępnej formie.

 


 

Regulamin wykonywania badań obiektywnych z dnia 3.X.2022 r. ( v 1)

Regulamin Badania ASSR

 

 1. Ustala się, że na potrzeby obecnego regulaminu następujące definicje:
  ABR - będzie oznaczała obiektywne metody badań słuchu (zarówno ABR jak i ASSR),
  b. NW- oznacza dziecko w dowolnym wieku, osobę częściowo lub w pełni niewspółpracującą,
  c. OP - opiekun, osoba prawnie reprezentująca osobę badaną (osobę NW),
  d. OB - osoba badana,
  e. Firma - Otosonica aparaty słuchowe i diagnostyka słuchu,
  f. Specjalista - osoba wykonująca badania ABR w imieniu firmy.
 2. OP/OB oświadcza, że decydując się na ABR zapoznał się z treściami zawartymi na stronie www.otosonica.pl, opisującymi sposób wykonywania badań, sposób przygotowania do badań i ich cenami.
 3. OP/OB zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł oraz opłacić z góry koszty dojazdu specjalisty z Bydgoszczy do miejsca docelowego i z powrotem (2 zł brutto za 1 km), w przypadku badania w domu pacjenta. W przypadku badań w gabinecie zaliczka wynosi 200 zł.
 4. Zaliczka może zostać wpłacona w siedzibie firmy, na ul. Sienkiewicza 5 w Bydgoszczy w formie gotówki, za pomocą karty płatniczej, na rachunek bankowy po wysłaniu faktury proforma/ zaliczkowej. Jeżeli zaliczka wpłacana jest na rachunek bankowy w tytule przelewu należy wpisać: badanie ABR, nazwisko pacjenta, data badania.
 5. Zaliczka musi zostać wpłacona najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem badania.
 6. W przypadku, gdy zaliczka nie jest wpłacona w wymaganym terminie wizyta zostaje odwołana, o czym OB/OP będzie powiadomiony.
 7. W związku z p. 2. OP/ OB potwierdza, że w przypadku rozpoczęcia badania, jeżeli ABR nie będzie się mógł odbyć z przyczyn niezależnych od firmy, zaliczka i ewentualne koszty dojazdu (jeśli dotyczy), stanowią opłatę za przygotowanie do badań i nie będą zwrócone.
 8. Za przyczyny niezależne od firmy uważa się m.in.:
  nieodpowiednie przygotowanie OB/NW do badań według zaleceń,
  b. brak snu OB/NW lub niespokojne zachowanie powodujące napięcia mięśniowe,
  c. woskowina w kanałach słuchowych.
 9. Zaliczka będzie zwrócona w całości, jeżeli wizyta zostanie odwołana najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedniego przed zarezerwowanym terminem. Jeżeli pacjent zrezygnuje z wizyty w dniu badania lub nie zgłosi się na badanie zaliczka nie będzie zwrócona.
 10. Po wykonaniu badania zaliczka staje się częścią zapłaty i OP/OB dopłaca wymaganą kwotę, pomniejszoną o wartość zaliczki.